ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW ORAZ DELEGACJI 2019-08-30T08:53:13+02:00

Project Description

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW ORAZ DELEGACJI

Rozliczamy wynagrodzenie z uwzględnieniem wszystkich szczegółów pracy kierowcy oraz przygotowujemy rozliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem ubezpieczenia społecznego. Rozliczamy wynagrodzenia także za czas gotowości do pracy, za czas dyżurów, godziny nadliczbowe i urlopy, a także rozliczamy koszty diet i ryczałty za nocleg w delegacji.

Pracodawcy mają możliwość korzystania z naszych usług w comiesięcznym systemie zleceń, dzięki czemu jest pewność, że wszystkie formalności dotyczące rozliczania wynagrodzeń kierowców są dopełnione i prawidłowo rozliczone.

Ustalanie wynagrodzeń za prace określa rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. Dziennik Ustaw nr 62 poz.289 określa sposób ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia i innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Rozliczanie wynagrodzeń przez naszą firmę przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczając wynagrodzenia za pracę Twoich kierowców otrzymasz od nas :

  • pełną ewidencję czasu pracy kierowców dla księgowej wraz z listą płac gotową do podpisu przez pracownika,
  • szczegółowe rozliczenie kosztów diet i ryczałtów za noclegi z tytułu delegacji,
  • rozliczenie ryczałtów za dodatkowe elementy wynagrodzenia – pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy,
  • kompletne zestawienie wynagrodzenia kierowcy za dany okres czasu,
  • rozliczenie wynagrodzeń za pracę na terytorium Polski oraz innych krajów Europy w tym rozliczenie płacy minimalnej w Norwegii, Niemczech, Austrii i Francji,
  • wymagane zaświadczenia dotyczące czasu wolnego udzielanego pracownikom,
  • podsumowanie okresu rozliczeniowego

Rozliczanie delegacji rozumianych jako należności z tytułu podróży służbowych –krajowych lub zagranicznych kierowcy – zawiera rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg. Wartość delegacji liczona jest jako iloczyn sztuk delegacji i ceny jednostkowej delegacji wskazanej w umowie.

Dzięki połączeniu rozliczania delegacji wraz z całą analizą danych kierowcy, wychwytujemy niezarejestrowane dojazdy kierowców (działające na niekorzyść przedsiębiorstwa) oraz błędne logowania kierowców (ważne w przypadku naliczania ryczałtów za noclegi).

Delegacje rozliczamy na podstawie takich danych jak odczyty z kart kierowców czy wykresówki. Pozwala to na rozliczenie podróży zgodnie z rzeczywistym czasem jej trwania a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna, będzie w pełni zgodne z rozliczeniami.

Po wykonaniu rozliczenia podróży służbowych sporządzamy przejrzyste raporty: Polecenia wyjazdu służbowego oraz rozliczenia szczegółowego podróży służbowej.