Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży przestrzegania praw pracowników. Inspektor podczas kontroli może nałożyć mandat wyłącznie za złamanie tych przepisów, które stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Wśród nich znajdują się takie kwestie jak: godziny pracy kierowców, nadgodziny, rozliczenie delegacji.

Definicja wykroczenia

Ustawowa definicja wykroczenia brzmi następująco: „czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany (źródło: art. 1 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Istotne również z punktu zasadności nałożenia kary jest istnienie winy sprawy. Bez niej inspektor nie może nałożyć kary na podmiot przez niego kontrolowany.

oferta

Co musisz przygotować?

Ważne jest aby właściwie rozliczyć:

  • czas pracy kierowcy
  • wynagrodzenie także za czas gotowości do pracy, za czas dyżurów, godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenia za pracę na terytorium Polski oraz innych krajów Europy w tym rozliczenie płacy minimalnej w Norwegii, Niemczech, Austrii i Francji
  • przysługujące pracownikowi urlopy
  • wynagrodzenie z uwzględnieniem wszystkich szczegółów pracy kierowcy oraz ubezpieczenia społecznego.
  • delegacje (diety i ryczałty za nocleg)

Błędy w obsłudze urządzeń pomiarowych oraz brak wymaganych dokumentów to również powody, dla których możesz zostać ukarany przez inspektora. Częstą przyczyną nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli jest nieumiejętna obsługa tachografu cyfrowego oraz obsługi karty kierowcy. Ważne jest, aby Twoi pracownicy byli wykwalifikowani do pełnienia swoich obowiązków.

Wysokość grzywny

Grzywna nakładana przez inspektorów w drodze mandatów karnych zależy od wielu czynników. Wysokość grzywien waha się od 1000 do 2000 zł. Jedynie w przypadku recydywy grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł. Kary są ustalane według uznania inspektora jednak w granicach przewidzianych prawem. Pod uwagę brany jest również m. in. stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, pobudki działania.

Ważne jest, że inspektor nakłada jedną łączną karę za wszystkie przewinienia, wykazane podczas jednej kontroli. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konkretne przewinienia są związane z obowiązkami różnych osób, upoważnionych przez pracodawcę. W takiej sytuacji każda poszczególna osoba może dostać mandat odpowiadający stopniu naruszeń wykazanych podczas kontroli. Wynika to z odpowiedzialności na zasadzie winy, ponieważ mandat – co do zasady – powinien być nałożony na osobę odpowiedzialną za zaistnienie wykrytego naruszenia prawa. Co w praktyce oznacza, że nie tylko pracodawca odpowiada za wykroczenie w zakresie prawa pracy. Ukarana może zostać również:

  • osoba działająca w jego imieniu, w konkretnym obszarze działalności
  • osoba odpowiedzialna za przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • osoba kierującą pracownikami

W sytuacji gdy dany czyn jest zagrożony wyższą niż maksymalna kwota mandatu lub osoba, która popełniła wykroczenie, odmówi przyjęcia mandatu, inspektor kieruje wniosek do sądu. Sąd może orzec karę grzywny nawet do 30 000 zł. Należy pamiętać, że od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy przysługuje odwołanie.

Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży przestrzegania praw pracowniczych. Warto zauważyć, że PIP nie ściga wszystkich wykroczeń a tylko te, które są związane z naruszeniem  praw pracownika wykonującego pracę zarobkową. Warto prowadzić biznes zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Pozwala to uniknąć kar nakładanych przez inspektora.

Umów się na bezpłatną analizę czasu pracy

I nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80