Policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach. Ma również uprawnienia w stosunku do firm zajmujących się transportem osób lub towarów.

Uprawnienia Policji

Jednym z podstawowych zadań policji jest legitymowanie uczestników ruchu i wydawanie im wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu.

Policja jest również upoważniona do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu. Następuje to zazwyczaj przed rozpoczęciem pracy przez kierowcę. Wówczas pojazd jest sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa pasażerów pojazdu oraz kierującego. Dodatkowo sprawdzany jest dowód rejestracyjny, ważność ubezpieczenia oraz ważność karty kierowcy.

Kluczowe jest sprawdzanie trzeźwości kierowcy wyruszającego w trasę. Oprócz tego, bada się też kierowcę pod kątem obecności  środków psychoaktywnych w organizmie.

Istotnym uprawnieniem Policji w stosunku do firm transportowych jest sprawdzanie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie: prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowych przerw oraz czas odpoczynku. Niewłaściwe obsługiwanie tachografu oraz karty kierowcy również może być podstawą do nałożenia kary grzywny.

Dodatkowo Policja może uniemożliwić korzystanie z pojazdu, gdy jego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi mogą spowodować niebezpieczeństwo lub w inny sposób stanowią zagrożenie czy wreszcie naruszają wymogi ochrony środowiska.

oferta

Kary nałożone podczas kontroli

Jedną z kar stosowanych przez Policję jest usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela. Bardziej dotkliwa dla przedsiębiorców może okazać się kara grzywny. Wysokość kary zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Inna jest dla małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw.

W świetle art. 189k ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej poprzez:

  • odroczenie terminu zapłaty administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
  • odroczenie terminy zapłaty zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
  • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;
  • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części.

Umów się na bezpłatną analizę czasu pracy

I nie płać kar, zachowaj pieniądze!
ikona 81 749 60 80