Ubezpieczenia majątkowe baza wiedzy

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenia majątkowe działu II. Stanowią najbardziej popularne majątkowe produkty ubezpieczeniowe w Polsce. W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych ochroną obejmujemy samochody, motory i inne pojazdy. W obecnym stanie prawnym obowiązkowym ubezpieczeniem jest polisa OC. Dodatkowe ubezpieczenia to: NNW Autocasco oraz Assistance.

Ubezpieczenia komunikacyjne – podstawy prawne

Podstawową regulacją prawną jest Kodeks Cywilny, który reguluje kwestie związane z ruchem lądowym, odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Zawiera on definicję umowy ubezpieczenia, niezwykle potrzebną do zrozumienia istoty ubezpieczeń komunikacyjnych.

Kolejną podstawą prawną jest ustawa o działalności ubezpieczeniowej. To – obok Kodeksu Cywilnego – podstawowa regulacja prawna, dotycząca w/w działalności.

Ubezpieczenia komunikacyjne dodatkowo określone są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Z ubezpieczenia OC korzystają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami pojazdu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. W jego zakres wchodzą szkody wynikające z udziału samochodu w ruchu drogowym, których skutkiem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez poszkodowanych w wypadku.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zalicza się do grupy ubezpieczeń osobowych, obejmujących najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Mają inny niż ubezpieczenia majątkowe przedmiot ochrony. Dlatego nie są ubezpieczeniami majątkowymi. Nie są też ubezpieczeniami na życie, mimo przynależności do tej samej grupy ubezpieczeń osobowych. Podstawą do przyznania świadczenia ubezpieczeniowego jest doznanie przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, skutkującego w sposób określony w ubezpieczeniu.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mogą funkcjonować samodzielnie lub stanowić część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia. Mogą wchodzić w skład pakietów ubezpieczeniowych – turystycznych, mieszkaniowych, szkolnych, mieszkaniowych lub komunikacyjnych. W wypadku świadczenia NNW dopuszczalna jest kumulacja świadczeń zarówno w obrębie świadczenia NNW jak i pozostałych świadczeń związanych z komunikacją. NNW jest niezależne od świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, które pokrywa koszty naprawy bądź odszkodowania, począwszy od nieznacznych uszkodzeń (np. wandalizmu, stłuczki), aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku działania sił natury) czy utraty skradzionego pojazdu.

Assistance

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w sytuacji wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjne to bardzo przydatne produkty finansowe. Pomagają w ciężkich sytuacjach życiowych, nie tylko gdy dochodzi do szkody na mieniu ale też uszczerbku na zdrowiu. Często są ratunkiem w problemach, których nie dało się przewidzieć. Dlatego warto zainwestować w sprawdzone ubezpieczenia komunikacyjne. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych stresów i spokojną jazdę.